صنایع غذائی

جعبه و لیبل متالایز علاوه بر اینکه باعث شکیل شدن بسته بندی محصول شما میشود و خودرا در پیشخوان مغازه ها وسوپرمارکت ها نشان میده وباعث جلب مشتری می شود تا حدود زیادی هم باعث جلوگیری از نفوذ انواع سیالات همانند آب می شود. واشعه های مضر نیزدفع میکنند.