صنایع دارویی

جعبه و لیبل های متالایز در صنایع دارویی نقشه بسیار موثری را در حال وآینده ایفاء میکنندبدین صورت که این جعبه ها نسبت به نوع معمولی جعبه های در حال استفاده می توانند تا حدودی از نفوذ سیالات مثل آب جلوگیری کنند ومانع ورود اشعه های مضرمی باشند