صنایع بهداشتی آرایشی

از آنجا که لوازم آرایشی وبهداشتی از محصولات حساس و شدیدا"نیازمند مراقبت هستند از تولید تا مصرف و هر لحظه احتمال اینکه آسیبی به محصول وارد شود از محیط پیرامون ,لذا بهترین راهکار استفاده از تکنولوژی جدید در بسته بندی محصول می باشد تا هم بتوان در حفظ محصول موثر واقع شود وهم باعث جلب مشتری بیشتر شود جعبه های متالایز بهترین انتخاب می توانند باشند چراکه باعث شکیل شدن محصول میگردد ومحاظ خوبی نیز برای محصول به حساب می آید.